V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah lahko dijaki opravljajo preizkus znanja ali nadarjenosti s predmetnimi, dopolnilnimi in popravnimi izpiti.

Predmetni izpit

Dijak opravlja predmetni izpit, če:

  • hitreje napreduje,
  • izboljšuje končno oceno iz predmeta oziroma strokovnega modula,
  • se želi vpisati v drug izobraževalni program, pri čemer se pri predmetnem izpitu ocenjuje znanje, potrebno za vključitev v drug izobraževalni program.

Predmetni izpit lahko opravlja tudi dijak, ki po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma strokovnega modula v posameznem letniku v rokih, določenih s šolskim koledarjem, in sicer:

  • v predzadnjem letniku izboljšuje ocene iz tega letnika v času od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja,
  • v zaključnem letniku izboljšuje ocene iz tega letnika od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja.

Dopolnilni izpit

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do konca pouka pri predmetu oziroma strokovnem modulu v enem oziroma več ocenjevalnih obdobjih ni pridobil dovolj ocen v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja. Dopolnilni izpit obsega snov tistega obdobja, v katerem je bil dijak neocenjen. Dopolnilni izpit opravlja dijak pred popravnim izpitom.

Popravni izpit

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma strokovnih modulov, pri katerih ima končno oceno nezadostno. Dijak ima pravico opravljati popravne izpite, če je ob koncu pouka ocenjen negativno iz največ treh predmetov oziroma strokovnih modulov.

Izpitni roki

Šola v skladu s šolskim koledarjem organizira spomladanksi in jesenski izpitni rok.

Spomladanski izpitni rok

Redni spomladanski izpitni rok se organizira najprej pet dni po končanem pouku v šolskem letu.

Za zaključne letnike poklicnega izobraževanja se organizira predhodni spomladanski izpitni rok po koncu pouka za zaključne letnike. V primeru, da dijak pristopi k temu izpitnemu roku se šteje, da je izkoristil spomladanski izpitni rok.

V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita.

Jesenski izpitni rok

Jesenski izpitni rok se praviloma organizira v drugi polovici meseca avgusta.

Izredni izpitni rok

Šola organizira tudi izredne izpitne roke za dijake, ki opravljajo predmetni izpit v skladu s sklepom o prepisu v drug program ali želijo hitreje napredovati.

Izredni izpitni roki so praviloma vsak prvi torek v mesecu, razen v mesecu septembru in v mesecih, ko že potekajo redni izpitni roki. Pisni del izpita poteka peto šolsko uro, ustni del pa deveto šolsko uro (v primeru, da je potreben) in sicer v učilnici D33k. Dijak se mora na izredni izpitni rok prijaviti vsaj pet dni pred izpitnim rokom.