Splošno o poklicni maturi

V skladu s 3. členom Zakona o maturi je poklicna matura državni izpit s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela.

Predmeti skupnega dela so:

 • slovenščina,
 • izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate. Temeljni strokovno-teoretični predmet kot predmet skupnega dela poklicne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Predmeti izbirnega dela so:

 • matematika ali tuj jezik,
 • izdelek ali storitev z zagovorom.

Pogoji za opravljanje poklicne mature:

 • uspešno končan 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI),
 • uspešno končan 5. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
 • zaključen 4. letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj,
 • opravljen mojstrski izpit.

Prijava in izpitni roki

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik do roka, določenega s koledarjem poklicne mature. Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec “Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature“.

Abecedni seznam vseh izobraževalnih programov, v katerih je mogoče opravljati poklicno maturo, je objavljen v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremukoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

Razlika med poklicno in splošno maturo

Splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (peti predmet). Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:

 • so že opravili poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi,
  vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Za opravljanje petega predmeta se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.