Sodelovanje s starši

Pogovorne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med starši in šolo je zelo pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa.
Zato si želimo sodelovanja s starši na pogovornih urah, roditeljskih sestankih in srečanjih sveta staršev. VABLJENI!

Informacije, ki jih starši potrebujete lahko pridobite na sledeče načine:

 • na individualni pogovorni uri, ki jo ima vsak razrednik/učitelj enkrat tedensko,
 • na popoldanskih pogovornih urah, ko so praviloma prisotni vsi učitelji,
 • na roditeljskih sestankih,
 • z dostopom do eAsistenta,
 • preko telefonskega klica,
 • po elektronski pošti

POSEBNO OBVESTILO

Zaradi prenehanja določenih ukrepov v povezavi s Covid-19 bomo prvi delovni torek v aprilu in maju ponovno izvajali popoldanske – skupne pogovorne ure ob 17.00 uri.

Kdor ima še vedno zadržke pri obiskovanju javnih prostorov, kot je šola, se še vedno lahko poslužuje individualnih pogovornih ur, ki jih imajo učitelji na daljavo.

Priporočamo, da se na pogovorno uro predhodno najavite preko e-pošte ali eAsistenta.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki se praviloma skličejo dvakrat letno in sicer v mesecu septembru in februarju.

Prvi roditeljski sestanek sklican v mesecu septembru je namenjen seznanitvi staršev z učnim programom, novostmi in drugimi zadevami, ki tako ali drugače vplivajo na vzgojno-izobraževalni proces v novem šolskem letu. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo predstavnika staršev oddelka v svet staršev šole.

Drugi roditeljski sestanek je sklican v mesecu februarju namesto skupne popoldanske pogovorne ure in je namenjen pregledu stanja, učnega uspeha in drugih dejavnosti oddelka po prvem polletju.

V ostalem času šolskega leta se roditeljski sestanek lahko skliče po potrebi, pred izvedbo šole v naravi, ob učnih in vzgojnih težavah v oddelku, pred poklicno maturo, ipd.

Roditeljski sestanek praviloma skliče in vodi razrednik posameznega oddelka. Pobudo za roditeljski sestanek pa lahko podajo tudi drugi (starši, profesorji, ravnatelj, svetovalna služba, dijaki, …).

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2021/2022
 1. med 14. in 16. septembrom 2021
 2. med 25. januarjem in 17. februarjem 2022

Zaradi slabih epidemiloških razmer bo 2. roditeljski sestanek potekal na daljavo preko videopovezave. Vabilo in povezavo vam bodo poslali razredniki na vaš e-naslov.

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2021/2022
 1. med 14. in 16. septembrom 2021
 2. med 25. januarjem in 17. februarjem 2022

Zaradi slabih epidemiloških razmer bo 2. roditeljski sestanek potekal na daljavo preko videopovezave. Vabilo in povezavo vam bodo poslali razredniki na vaš e-naslov.

Pogovorne ure razrednika

Starši se lahko vsak teden oglasijo pri razredniku in se pogovorijo o učno-vzgojnem stanju svojega otroka. Termin za pogovorno uro določi vsak razrednik glede na njegov urnik in ga sporoči dijakom in staršem. Dopoldanska pogovorna ura razrednika je objavljena na oglasni deski šole in v eAsistentu. Pogovorne ure razrednika so med prvo in osmo šolsko uro v času šolskega leta razen v mesecu septembru in juniju, ter se lahko spreminjajo zaradi sprememb urnika.

Priporočamo, da se na pogovorno uro najavite preko eAsistenta, elektronske pošte ali telefonskega klica. Preden pridete na dopoldansko pogovorno uro nenajavljeni, se preko kontaktov (tajništvo, svetovalna služba) prepričajte, da je oseba h kateri prihajate na pogovor prisotna.

Popoldanske – skupne pogovorne ure

Popoldanske oz. skupne pogovorne ure so praviloma vsak prvi delovni torek v mesecu med 17. in 18. uro. Na popoldanskih pogovornih urah so praviloma za razgovor na voljo vsi učitelji učiteljskega zbora. V tem času je možen pogovor tudi s svetovalno delavko in ravnateljem.

Popoldanskih pogovornih ur ni v mesecu septembru in februarju, ko so roditeljski sestanki ter v mesecih junij, julij in avgust!

Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2021/2022
 • torek, 5. aprila 2022 ob 17.00
 • torek, 3. maja 2022 ob 17.00
Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2021/2022
 • torek, 5. aprila 2022 ob 17.00
 • torek, 3. maja 2022 ob 17.00