Sodelovanje s starši

Pogovorne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med starši in šolo je zelo pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa.
Zato si želimo sodelovanja s starši na pogovornih urah, roditeljskih sestankih in srečanjih sveta staršev. VABLJENI!

Informacije, ki jih starši potrebujete lahko pridobite na sledeče načine:

 • na individualni pogovorni uri, ki jo ima vsak razrednik/učitelj enkrat tedensko,
 • na popoldanskih pogovornih urah, ko so praviloma prisotni vsi učitelji (do nadaljnjega odpadejo),
 • na roditeljskih sestankih,
 • z dostopom do eAsistenta,
 • preko telefonskega klica,
 • po elektronski pošti

POSEBNO OBVESTILO

Do nadaljnjega, zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 v šolskem letu 2020/2021, popoldanske – skupne pogovorne ure odpadejo. Namesto popoldanskih – skupnih pogovornih ur starše ali skrbnike pozivamo, da se obračajo na posameznega učitelja na individualnih pogovornih urah, ki jih imajo učitelji.

Priporočamo tudi, da praviloma pogovorno uro opravite na daljavo preko telefonskega klica ali videopovezave. Pogovorne ure v živo so dovoljene le izjemoma v posebnih primerih in dogovoru z učiteljem ter ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov ob prihodu v šolo.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki se praviloma skličejo dvakrat letno in sicer v mesecu septembru in februarju.

Prvi roditeljski sestanek sklican v mesecu septembru je namenjen seznanitvi staršev z učnim programom, novostmi in drugimi zadevami, ki tako ali drugače vplivajo na vzgojno-izobraževalni proces v novem šolskem letu. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo predstavnika staršev oddelka v svet staršev šole.

Drugi roditeljski sestanek je sklican v mesecu februarju namesto skupne popoldanske pogovorne ure in je namenjen pregledu stanja, učnega uspeha in drugih dejavnosti oddelka po prvem polletju.

V ostalem času šolskega leta se roditeljski sestanek lahko skliče po potrebi, pred izvedbo šole v naravi, ob učnih in vzgojnih težavah v oddelku, pred poklicno maturo, ipd.

Roditeljski sestanek praviloma skliče in vodi razrednik posameznega oddelka. Pobudo za roditeljski sestanek pa lahko podajo tudi drugi (starši, profesorji, ravnatelj, svetovalna služba, dijaki, …).

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2020/2021
 1. torek, 22. 9. 2020 ob 17. uri
 2. v mesecu februarju 2021 na daljavo

Zaradi izobraževanja na daljavo bodo roditeljski sestanki v mesecu februarju 2021 potekali po posameznih oddelkih na daljavo in sicer v času od 9. 2. do 19. 2. 2021 na povabilo razrednika.

Razpored roditeljskih sestankov po oddelkih

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2020/2021
 1. torek, 22. 9. 2020 ob 17. uri
 2. v mesecu februarju 2021 na daljavo

Zaradi izobraževanja na daljavo bodo roditeljski sestanki v mesecu februarju 2021 potekali po posameznih oddelkih na daljavo in sicer v času od 9. 2. do 19. 2. 2021 na povabilo razrednika.

Razpored roditeljskih sestankov po oddelkih

Pogovorne ure razrednika

Starši se lahko vsak teden oglasijo pri razredniku in se pogovorijo o učno-vzgojnem stanju svojega otroka. Termin za pogovorno uro določi vsak razrednik glede na njegov urnik in ga sporoči dijakom in staršem. Dopoldanska pogovorna ura razrednika je objavljena na oglasni deski šole in v eAsistentu. Pogovorne ure razrednika so med prvo in osmo šolsko uro v času šolskega leta razen v mesecu septembru in juniju, ter se lahko spreminjajo zaradi sprememb urnika.

Priporočamo, da se na pogovorno uro najavite preko eAsistenta, elektronske pošte ali telefonskega klica. Preden pridete na dopoldansko pogovorno uro nenajavljeni, se preko kontaktov (tajništvo, svetovalna služba) prepričajte, da je oseba h kateri prihajate na pogovor prisotna.

Popoldanske – skupne pogovorne ure

Popoldanske oz. skupne pogovorne ure so praviloma vsak prvi delovni torek v mesecu med 17. in 18. uro. Na popoldanskih pogovornih urah so praviloma za razgovor na voljo vsi učitelji učiteljskega zbora. V tem času je možen pogovor tudi s svetovalno delavko in ravnateljem.

Popoldanskih pogovornih ur ni v mesecu septembru in februarju, ko so roditeljski sestanki ter v mesecih junij, julij in avgust!

POSEBNO OBVESTILO

Do nadaljnjega, zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 v šolskem letu 2020/2021, popoldanske – skupne pogovorne ure odpadejo. Namesto popoldanskih – skupnih pogovornih ur starše ali skrbnike pozivamo, da se obračajo na posameznega učitelja na individualnih pogovornih urah, ki jih imajo učitelji.

Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2020/2021

Zaradi izobraževanja na daljavo in ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 se popoldanske ure v živo do nadaljnjega ne izvajajo.

Za pogovor z razrednikom ali drugim učiteljem se dogovorite za individualen razgovor na daljavo.

 • torek, 6. oktober 2020
 • torek, 3. november 2020
 • torek, 1. december 2020
 • torek, 5. januar 2021
 • torek, 2. marec 2021
 • torek, 6. april 2021
 • torek, 4. maj 2021

Čas: od 17. do 18. ure

Razpored popoldanskih pogovornih ur.

Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2020/2021

Zaradi izobraževanja na daljavo in ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 se popoldanske ure v živo do nadaljnjega ne izvajajo.

Za pogovor z razrednikom ali drugim učiteljem se dogovorite za individualen razgovor na daljavo.

 • torek, 6. oktober 2020
 • torek, 3. november 2020
 • torek, 1. december 2020
 • torek, 5. januar 2021
 • torek, 2. marec 2021
 • torek, 6. april 2021
 • torek, 4. maj 2021

Čas: od 17. do 18. ure

Razpored popoldanskih pogovornih ur.