Sodelovanje s starši

Pogovorne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med starši in šolo je zelo pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa.
Zato si želimo sodelovanja s starši na pogovornih urah, roditeljskih sestankih in srečanjih sveta staršev. VABLJENI!

Informacije, ki jih starši potrebujete lahko pridobite na sledeče načine:

  • na individualni pogovorni uri, ki jo ima vsak razrednik/učitelj enkrat tedensko,
  • na popoldanskih pogovornih urah, ko so praviloma prisotni vsi učitelji (do nadaljnjega odpadejo),
  • na roditeljskih sestankih,
  • z dostopom do eAsistenta,
  • preko telefonskega klica,
  • po elektronski pošti

POSEBNO OBVESTILO

Do nadaljnjega, zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 tudi v šolskem letu 2021/2022, popoldanske – skupne pogovorne ure odpadejo. Namesto popoldanskih – skupnih pogovornih ur starše ali skrbnike pozivamo, da se obračajo na posameznega učitelja na individualnih pogovornih urah, ki jih imajo učitelji.

Priporočamo tudi, da praviloma pogovorno uro opravite na daljavo preko telefonskega klica ali videopovezave. Pogovorne ure v živo so dovoljene le izjemoma v posebnih primerih in v dogovoru z učiteljem ter ob upoštevanju pogojev PCT ter vseh preventivnih ukrepov NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki se praviloma skličejo dvakrat letno in sicer v mesecu septembru in februarju.

Prvi roditeljski sestanek sklican v mesecu septembru je namenjen seznanitvi staršev z učnim programom, novostmi in drugimi zadevami, ki tako ali drugače vplivajo na vzgojno-izobraževalni proces v novem šolskem letu. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo predstavnika staršev oddelka v svet staršev šole.

Drugi roditeljski sestanek je sklican v mesecu februarju namesto skupne popoldanske pogovorne ure in je namenjen pregledu stanja, učnega uspeha in drugih dejavnosti oddelka po prvem polletju.

V ostalem času šolskega leta se roditeljski sestanek lahko skliče po potrebi, pred izvedbo šole v naravi, ob učnih in vzgojnih težavah v oddelku, pred poklicno maturo, ipd.

Roditeljski sestanek praviloma skliče in vodi razrednik posameznega oddelka. Pobudo za roditeljski sestanek pa lahko podajo tudi drugi (starši, profesorji, ravnatelj, svetovalna služba, dijaki, …).

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2021/2022
  1. med 14. in 16. septembrom 2021
  2. februarja 2022

Zaradi slabšanja epidemiloških razmer bodo roditeljski sestanki v mesecu septembru 2021 potekali tako, da bodo v živo na šoli potekali le roditeljski sestanki 1. letnikov in 4. letnikov PTI (novinci), starši ostalih – višjih letnikov boste imeli roditeljski sestanek na daljavo preko videopovezave. Vabilo in povezavo vam bodo poslali razredniki na vaš e-naslov.

Starši 1. letnikov in 4. letnikov PTI boste imeli roditelski sestanek po sledečem razporedu:

Razpored roditeljskih sestankov 1, letnikov in 4. letnikov PTI

Termini roditeljskih sestankov v š. l. 2021/2022
  1. med 14. in 16. septembrom 2021
  2. februarja 2022

Zaradi slabšanja epidemiloških razmer bodo roditeljski sestanki v mesecu septembru 2021 potekali tako, da bodo v živo na šoli potekali le roditeljski sestanki 1. letnikov in 4. letnikov PTI (novinci), starši ostalih – višjih letnikov boste imeli roditeljski sestanek na daljavo preko videopovezave. Vabilo in povezavo vam bodo poslali razredniki na vaš e-naslov.

Starši 1. letnikov in 4. letnikov PTI boste imeli roditelski sestanek po sledečem razporedu:

Razpored roditeljskih sestankov 1, letnikov in 4. letnikov PTI

Pogovorne ure razrednika

Starši se lahko vsak teden oglasijo pri razredniku in se pogovorijo o učno-vzgojnem stanju svojega otroka. Termin za pogovorno uro določi vsak razrednik glede na njegov urnik in ga sporoči dijakom in staršem. Dopoldanska pogovorna ura razrednika je objavljena na oglasni deski šole in v eAsistentu. Pogovorne ure razrednika so med prvo in osmo šolsko uro v času šolskega leta razen v mesecu septembru in juniju, ter se lahko spreminjajo zaradi sprememb urnika.

Priporočamo, da se na pogovorno uro najavite preko eAsistenta, elektronske pošte ali telefonskega klica. Preden pridete na dopoldansko pogovorno uro nenajavljeni, se preko kontaktov (tajništvo, svetovalna služba) prepričajte, da je oseba h kateri prihajate na pogovor prisotna.

Popoldanske – skupne pogovorne ure

Popoldanske oz. skupne pogovorne ure so praviloma vsak prvi delovni torek v mesecu med 17. in 18. uro. Na popoldanskih pogovornih urah so praviloma za razgovor na voljo vsi učitelji učiteljskega zbora. V tem času je možen pogovor tudi s svetovalno delavko in ravnateljem.

Popoldanskih pogovornih ur ni v mesecu septembru in februarju, ko so roditeljski sestanki ter v mesecih junij, julij in avgust!

POSEBNO OBVESTILO

Do nadaljnjega, zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 v šolskem letu 2021/2022, popoldanske – skupne pogovorne ure odpadejo. Namesto popoldanskih – skupnih pogovornih ur starše ali skrbnike pozivamo, da se obračajo na posameznega učitelja na individualnih pogovornih urah, ki jih imajo učitelji.

Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2021/2022

Zaradi slabega epidemiološkega stanja in preprečevanja širjenja virusa Covid-19, se popoldanske ure v živo do nadaljnjega ne izvajajo.

Termini popoldanskih pogovornih ur v š. l. 2021/2022

Zaradi slabega epidemiološkega stanja in preprečevanja širjenja virusa Covid-19, se popoldanske ure v živo do nadaljnjega ne izvajajo.