Starši

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.
Starši delo šole spremljajo tudi s sodelovanjem v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in predstavnikov staršev.

Zakonska podlaga za delovanje sveta staršev javne šole je zapisana v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ima sledečo vlogo:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Starši ali skrbniki dijaka/-inje ste praviloma tudi plačniki vseh finančnih obveznosti dijaka, ki nastanejo v času šolanja. Več o tej tematiki si lahko preberete na podstrani Poravnava finančnih obveznosti.

Predvideni termini sestankov sveta staršev

- torek, 21. september 2023 ob 17. uri
- torek, 14. maj 2024 ob 17. uri

Predvideni termini sestankov sveta staršev

- torek, 21. september 2023 ob 17. uri
- torek, 14. maj 2024 ob 17. uri

Poravnava finančnih obveznosti

Poravnava finančnih obveznosti

Šolski sklad

Šolski sklad

Svet staršev SPLŠ je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.

Predsednica sveta staršev
Aleksandra Maksimović

Kontaktni e-naslov sveta staršev SPLŠ:

svetstarsev.spls@scng.si

Predsednica sveta staršev
Aleksandra Maksimović

Kontaktni e-naslov sveta staršev SPLŠ:

svetstarsev.spls@scng.si

Skip to content