Starši

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.
Starši delo šole spremljajo tudi s sodelovanjem v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in predstavnikov staršev.

Zakonska podlaga za delovanje sveta staršev javne šole je zapisana v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ima sledečo vlogo:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
11. december, 2018

DAN ODPRTIH VRAT SPLŠ

Vabimo vas na dan odprtih vrat, ki bo v...
11. december, 2018

DAN ODPRTIH VRAT SPLŠ

Vabimo vas na dan odprtih vrat, ki bo v...

Svet staršev SPLŠ je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.

Predsednik sveta staršev
Branko Ušaj
Predsednik sveta staršev
Branko Ušaj