Tisti dijaki, ki izpolnjujete enega od sledečih pogojev in bi želeli prilagoditev šolskih obveznosti, lahko oddate vlogo v tajništvo najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, številka 30/2018) šola lahko prilagodi šolske obveznosti dijaku:

 • ki se vzporedno izobražuje,
 • s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
 • zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov,
 • nadarjenemu dijaku,
 • dijaku perspektivnemu športniku,
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
 • v drugih utemeljenih primerih,
 • dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo (obrazec).

V kolikor vlagate vlogo kot dijak športnik upoštevajte statuse športnika v skladu z dokumentom Strokovnega sveta RS za šport, št.: 013-54/2017/25 (2/17) Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS, ki športnike deli na:

 • Registrirani športnik: je športnik star najmanj 12 let in največ 50 let, registriran pri NPŠZ ali ZŠIS-POK, ki ima od OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. Registriran športnik je tudi športnik alpinist ali športnik plezalec v skali, ki je vpisan v uradni evidenci nastopov Planinske zveze Slovenije.
  Registriran je tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
  Registriran je tudi športnik star več kot 50 let, ki je izpolnil kriterije za pridobitev naziva kategoriziranega športnika in je vpisan v evidenco kategoriziranih športnikov Republike Slovenije.
 • Kategorizirani športnik: je športnik, ki je državljan Republike Slovenije, star najmanj 14 let in ima naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.
 • Perspektivni športnik: je športnik perspektivnega razreda, ki je dosegel ustrezen rezultat na mednarodnem tekmovanju v mladinskih starostnih kategorijah, kategoriji mlajših članov ali absolutni kategoriji.
 • Vrhunski športnik: je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski dosežek (rezultat) na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji.

Dijak, ki se vzporedno izobražuje, odda vlogo na šoli, kjer opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.

Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Sklep se vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi. Sklep o pridobitvi pravice do prilagoditev velja največ eno šolsko leto.

Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt s katerim se dijaku prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.

Več podrobnosti najdete v pravilniku samem.